October 12, 2017

Prakashites P.Sathvik, X Std., Ch.V.S.Aditya, IX Std.(Seniors); B.V.Danush, VII Std. & V.Sai Ganesh, VIII Std.(Juniors) stood as 1st prize winners in Bharat Ko Jano Quiz competition conducted by Bharat Vikas Parishad